Uncategorized

Nabídka ubytování na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

budete-li hledat ubytování pro syna – dceru na školní rok 2022/2023, obraťte se
na Domov mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň, telefon
377 418 501, 377 418 504.

Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích, ubytovací poplatek činí 1250 Kč měsíčně a 1400 Kč měsíčně pro ubytované studenty vyšší odborné školy. Výhodná je možnost celodenního stravování ve školní jídelně v bezprostřední blízkosti DM.
Přihlášku k ubytování si můžete stáhnout na stránkách školy www.spseplzen.cz/dm
V případě potřeby si lze přihlášku vyžádat i písemně, telefonicky nebo osobně na adrese uvedené v záhlaví.

Přihlášku k ubytování si můžete stáhnout na stránkách naší školy:

Pro podání přihlášek jsou stanoveny následující termíny:

do 2. 5. 2022 – navrácení přihlášek již ubytovaných žáků,
do 30. 6. 2022 – žáci přijatí ke studiu v prvním kole přijímacího řízení a dalším kole
přijímacího řízení,
do 31. 8. 2022 – žáci přijatí na VOŠ, případně k výuce některé z forem nástavbového studia.

V případě volné kapacity je možné přijetí na základě rozhodnutí ředitelky školy i po uvedených termínech.

Rozhodnutí obdržíte do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky.

Bližší informace obdržíte ve vyrozumění o přijetí k ubytování.

Mgr. Jan Syřínek, v.r.

ředitel VOŠ a SPŠE Plzeň

0

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků/studentů posledních ročníků SŠ a VOŠ ve škole od 11. 5. 2020

Před vstupem do školy

 • Žáci a studenti si mohou vyplnit čestné prohlášení již doma.
 • Postup přístupu do školy a odevzdávání čestného prohlášení řídí p. Mgr. Jan Syřínek, kontakt: syrinek@spseplzen.cz, mobil 774 061 168
 • Žáci/studenti, kteří odevzdají čestné prohlášení, dostanou přístup do docházkového systému a neprodleně se do něj přihlašují.
 • Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách školy a bylo rozesláno žákům a studentům e-mailem jejich TU a VUSS. Čestné prohlášení bude k dispozici u vrátnice školy k případnému vyplnění žáky/studenty.

Přístup do školy

Před vstupem do školy je nutné dodržovat odstupy 2 metry a platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budov školy

 • Za vstup do budov školy za SŠ zodpovídá pí Mgr. Jana Müllerová, kontakt: mullerova@spseplzen.cz, mobil 777 453 457
 • Za vstup do budov školy za VOŠ zodpovídá pí Mgr. Pavla Procházková, kontakt:

prochazkova@spseplzen.cz, mobil 778 736 630

Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům a studentům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni zaměstnanci, žáci a studenti mají ve společných prostorách zakrytá ústa a nos. Každý žák a student s sebou musí mít minimálně 2 přikrývky úst a nosu a sáček na jejich uložení.

Pohyb po budovách školy

Je nutné dbát na minimalizaci kontaktů, přesuny jsou uskutečňovány v odstupech minimálně 1,5 metru, nejlépe 2 metry mezi osobami.

Organizace konzultací

Před vstupem do učeben jsou žáci a studenti povinni použít dezinfekci na ruce, která bude umístěna i s popisem na každém patře učebnových pavilonů. Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou 20-30 sekund vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem (k dispozici na  WC). V učebnách se doporučuje větrat min. po dobu 5 minut každou hodinu.

Maximální počet žáků/studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák/student v lavici v učebně. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na maturitní zkoušku nebo absolutorium.

V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci/studenti ani pedagogové nosit přikrývku úst a nosu, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se přikrývky úst a nosu nosit i ve třídě.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou přikrývku do sáčku.

Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

Žáci/studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce. Žáci/studenti si případně přináší vlastní stravu.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)nesmí do školy vstoupit.

Pokud zaměstnanec, zletilý žák/student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky/studenty je pak vhodné umístit do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance, žáka/studenta.

Organizace vzdělávacích aktivit od 11. 5. do zatím 29. 5. 2020

Konzultace pro zájemce z posledních ročníků SŠ a VOŠ probíhají každé pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin v budovách školy. Konzultace je nutné předem naplánovat s pedagogickými pracovníky.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a)  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b)  při protinádorové léčbě, 
c)  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák/student, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů a) – h) nebo pokud některý z bodu naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby žáci/studenti zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák/student patří do rizikové skupiny, a rozhodl se o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.Čestné prohlášení

0

Závazné pokyny ředitelky VOŠ a SPŠE Plzeň pro DM VOŠ a SPŠE Plzeň

Vážení ubytovaní,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné od 11. května 2020 ve středních školách a konzervatořích realizovat přípravu žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků konzervatoří na vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky, dále pak žáci posledních ročníků konzervatoří a studenti posledních ročníků vyšších odborných škol na vykonání absolutoria.

MŠMT vydalo soubor hygienických podmínek pro DM formou manuálu pod názvem „Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020“ ze dne 30. 4. 2020.

Ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň vydává závazné provozní a hygienické pokyny pro provoz DM. Pokyny byly sepsány z organizačních důvodů pro zachování bezpečnosti a v rámci prevence ochrany veřejného zdraví, které je nutné dodržovat.

Před vstupem do DM je nutné dodržovat odstupy 2 metry a platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou, respirátorem, šátkem, šálou či jinou tkaninou.

Přístup do DM VOŠ a SPŠE Plzeň

 • Zástupce VV DM Mgr. Milan Lahučký přijímá žádosti žáků a studentů posledních ročníků ohledně ubytování a organizuje přístup do DM. Kontakt: lahucky@spseplzen.cz, mobil 775 878 640.
 • Žáci a studenti při vstupu do DM předkládají podepsané a datované čestné prohlášení, které obdrželi e-mailem od vychovatelů. Ubytovaní si mohou vyplnit čestné prohlášení již doma.
 • Formulář čestného prohlášení bude k dispozici u vrátnice DM k případnému vyplnění.
 • Žáci a studenti, kteří odevzdají čestné prohlášení vychovatelům, dostanou přístup do svého pokoje.

Vstup do budov a pater DM

 • Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným, nikoliv rodičům či návštěvám.
 • Ubytovaní vstupují do budov DM hlavním vchodem, tj. halou DM.
 • Před vstupem na jednotlivá patra jsou žáci a studenti povinni použít dezinfekci na ruce, která je umístěna ve spojovací hale DM.
 • Všichni ubytovaní i zaměstnanci DM nosí ve společných prostorách ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) roušky, ústenky, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Každý žák a student s sebou musí mít minimálně 2 takové ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu na den a sáček na jejich uložení.
 • Žáci a studenti zaznamenají čipem svůj vstup do DM prostřednictvím docházkového systému. Stejně tak i odchod z DM.

Pohyb po budovách DM

 • Ubytování je zajištěno na pavilonu A DM.
 • Ubytovaní využívají jen schodiště a výtah z haly DM.
 • Je nutné dbát na minimalizaci kontaktů, přesuny jsou uskutečňovány v odstupech minimálně 2 metry mezi osobami.
 • Posilovny DM VOŠ a SPŠE Plzeň jsou uzavřené.
 • Společenské místnosti se nedoporučuje po dobu platnosti epidemiologických opatření používat.

Výchovná skupina

 • Maximální počet ubytovaných ve výchovné skupině je 15.
 • Skupinoví vychovatelé a vychovatelé jsou přítomni na jednotlivých patrech, tj. výchovných skupinách podle své působnosti.
 • Všichni ubytovaní i zaměstnanci DM nosí ve společných prostorách ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) roušky, ústenky, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Každý žák a student s sebou musí mít minimálně 2 ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu na den. Při sejmutí roušky si každý žák tento použitý ochranný prostředek ukládá do sáčku.
 • Ubytovaný požádá skupinového vychovatele, že si chce vyvařit svoji vlastní roušku. Vychovatel určí čas a na předem stanoveném místě zajistí dohled při vyvařování roušek.
 • Každý žák nebo student je ubytován na jednolůžkovém pokoji. Návštěvy jsou zakázány.
 • Dezinfekční prostředek a jednorázové papírové ručníky jsou přidělovány na pokoj pro ubytovaného.
 • Na pokoji se nevyžaduje nošení ochranných prostředku dýchacích cest (nos, ústa) např. roušky apod.
 • Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se časté větrání pokojů.
 • Pro ubytované bude přípraven časový rozpis pro používání společných sprch.
 • Omlouvání nepřítomnosti ubytovaného bude probíhat běžným způsobem skupinovému vychovateli.
 • Vycházky uděluje vychovatel. Pro ubytované v režimu SŠ jsou povoleny vycházky nad 18 let do 22:00 hodin. Tento čas je upraven oproti VŘ DM ze dne 30. 8. 2019 z důvodu bezpečnosti pro ubytované. Pro ubytované v režimu VOŠ jsou povoleny vycházky do 24:00 hodin. Tento čas je upraven oproti VŘ DM ze dne 30. 8. 2019 z důvodu bezpečnosti pro ubytované.
 • Studium po večerce a svícení na pokoji není omezeno a je povoleno při zachování nočního klidu.
 • Ubytovaní, kteří odchází z DM, předají na vrátnici svojí domovenku a zaznamenají čipem svůj odchod.

Sociální zařízení

 • Na patrech jsou společná sociální zařízení, která jsou vybavena pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci s jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Doporučuje se mytí rukou (důsledně 20 až 30 sekund) vodou a tekutým mýdlem.
 • Doporučuje se pravidelně používat dezinfekci rukou.

Provoz domova mládeže

Příjezdy a odjezdy

 • DM je otevřen v pondělí od 6:30 hodin a uzavřen odjezdovým dnem (tj. např. pátek). Ubytovaní v odjezdových dnech opouštějí DM nejpozději do 15:00 hodin.
 • O víkendu je DM uzavřen.

Výdej snídaní, obědů a večeří

 • Výdej snídaní a večeří od 6:45 do 7:30 hodin.
 • Výdej obědů od 12:00 do 14:00 hodin.
 • Aktuální informace k provozu školní jídelny budou sdělovat její zaměstnanci.

Určený pokoj

 • Pokoj určený pro případné objevení podezření z onemocnění v průběhu provozu DM je pokoj A 901. Ředitelka DM VOŠ a SPŠE Plzeň si vyhrazuje z organizačních důvodů pro zachování bezpečnosti a v rámci prevence ochrany veřejného zdraví změnit umístění pokoje či určení více pokojů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do DM vstoupit.

Pokud zletilý žák nebo student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí DM v nejkratším možném času a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje DM spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky a studenty je pak vhodné umístit do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance nebo ubytovaného.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickouléčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák nebo student, který osobně naplňuje alespoň jeden z osmi bodů nebo pokud některý z bodu naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby žáci a studenti zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti v budovách DM musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.

Ubytovaný je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.

V Plzni 6. 5. 2020

Ing. Naděžda Mauleová, MBA v.r. 

ředitelka školy

Seznámil (a) jsem se s výše uvedenými závaznými pokyny ředitelky VOŠ a SPŠE Plzeň pro DM a po celou dobu ubytování v DM VOŠ a SPŠE je budu dodržovat.

Jméno a příjmení ubytovaného / ubytované:

…………………………………………………………………………………………………..

Podpis ubytovaného / ubytované:

………………………………………………………………………………………………….

Datum: ……………………………………

0

ŘEKNI DROGÁM NE

Ve středu 11.9.2019 proběhl 8. ročník turistického pochodu ŘEKNI DROGÁM NE na rozhlednu Chlum. Příjemné, slunečné odpoledne si užilo 42 žákyň a žáků. Akce proběhla pod patronátem VV DM VOŠ a SPŠE Plzeň Mgr. et Bc. Radky Hronkové.

Číst více →
0

3. ročník Soutěže o putovní pohár Ing. Naděždy Mauleové, MBA

Dne 15.6. 2016 se konal 3. ročník Soutěže o putovní pohár Ing. Naděždy Mauleové, MBA spojený s turistickým pochodem po Všerubské vrchovině. Start soutěže byl v obci Modlín, cíl na vrcholu Korábu. Tomáš Malý a Andrea Matějková jsou další vítězové, kteří zapsali své jméno na pohár.

0