Akce DM

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků/studentů posledních ročníků SŠ a VOŠ ve škole od 11. 5. 2020

Před vstupem do školy

 • Žáci a studenti si mohou vyplnit čestné prohlášení již doma.
 • Postup přístupu do školy a odevzdávání čestného prohlášení řídí p. Mgr. Jan Syřínek, kontakt: syrinek@spseplzen.cz, mobil 774 061 168
 • Žáci/studenti, kteří odevzdají čestné prohlášení, dostanou přístup do docházkového systému a neprodleně se do něj přihlašují.
 • Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách školy a bylo rozesláno žákům a studentům e-mailem jejich TU a VUSS. Čestné prohlášení bude k dispozici u vrátnice školy k případnému vyplnění žáky/studenty.

Přístup do školy

Před vstupem do školy je nutné dodržovat odstupy 2 metry a platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budov školy

 • Za vstup do budov školy za SŠ zodpovídá pí Mgr. Jana Müllerová, kontakt: mullerova@spseplzen.cz, mobil 777 453 457
 • Za vstup do budov školy za VOŠ zodpovídá pí Mgr. Pavla Procházková, kontakt:

prochazkova@spseplzen.cz, mobil 778 736 630

Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům a studentům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni zaměstnanci, žáci a studenti mají ve společných prostorách zakrytá ústa a nos. Každý žák a student s sebou musí mít minimálně 2 přikrývky úst a nosu a sáček na jejich uložení.

Pohyb po budovách školy

Je nutné dbát na minimalizaci kontaktů, přesuny jsou uskutečňovány v odstupech minimálně 1,5 metru, nejlépe 2 metry mezi osobami.

Organizace konzultací

Před vstupem do učeben jsou žáci a studenti povinni použít dezinfekci na ruce, která bude umístěna i s popisem na každém patře učebnových pavilonů. Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou 20-30 sekund vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem (k dispozici na  WC). V učebnách se doporučuje větrat min. po dobu 5 minut každou hodinu.

Maximální počet žáků/studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák/student v lavici v učebně. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na maturitní zkoušku nebo absolutorium.

V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci/studenti ani pedagogové nosit přikrývku úst a nosu, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se přikrývky úst a nosu nosit i ve třídě.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou přikrývku do sáčku.

Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

Žáci/studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce. Žáci/studenti si případně přináší vlastní stravu.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)nesmí do školy vstoupit.

Pokud zaměstnanec, zletilý žák/student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky/studenty je pak vhodné umístit do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance, žáka/studenta.

Organizace vzdělávacích aktivit od 11. 5. do zatím 29. 5. 2020

Konzultace pro zájemce z posledních ročníků SŠ a VOŠ probíhají každé pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin v budovách školy. Konzultace je nutné předem naplánovat s pedagogickými pracovníky.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a)  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b)  při protinádorové léčbě, 
c)  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák/student, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů a) – h) nebo pokud některý z bodu naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby žáci/studenti zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák/student patří do rizikové skupiny, a rozhodl se o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.Čestné prohlášení

0